KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 30 W KIELCACH NA LATA 2017/2020

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 30

W KIELCACH NA LATA 2017/2020

 

 

„ Zabawa jest nauką, nauka zabawa.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki”

                                                                    Glenn Doman

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz.2572,

  z późn. zm.);

- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

  ( Dz. U.z 2015 r., poz.1270);

- Rozporządzenie MEN z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

  wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły

  podstawowej, w ty, dla uczniów z niepełnosprawności ą intelektualną w stopniu

  umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia,

  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia

  ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 356);

- Statut Przedszkola Samorządowego Nr  30;

 

Źródła opracowania koncepcji:

- obserwacje, analiza dokumentów, ankiety;

- protokół Rady Pedagogicznej z dnia 30.06.2014r.

 

 

I.Charakterystyka przedszkola.

Placówka zlokalizowana jest na osiedlu KSM, przy ulicy Wielkopolskiej 15. Mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, słoneczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny dla dzieci. Dobrze wyposażony plac zabaw oraz tereny zielone są estetycznie zagospodarowane.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup, zatrudnionych jest 10 nauczycieli oraz 14 pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach oraz różnego rodzaju kursach. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektów w indywidualnym rozwoju dziecka.

W przedszkolu  oprócz zajęć obowiązkowych realizujących podstawę programową organizowane są zajęcia  dodatkowe : rytmika, 

j. angielski, religia. W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy zainteresowania dzieci muzyką, plastyką, teatrem, literaturą, tańcem.

          Przedszkole stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, a także i te      

          związane z rozrywką. Organizujemy przedstawienia, rajdy, wycieczki, 

          bale przebierańców, spartakiady sportowe, festyny.

Dopracowano własny styl i charakter uroczystości przedszkolnych
z udziałem rodziców: wieczory wigilijne, dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne. Tradycją jest również organizowanie : „ Pasowania na przedszkolaka”, zajęć otwartych dla rodziców, prelekcji psychologa, logopedy.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i całego personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola.

II. Baza przedszkola.

Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych, przestronnych, widnych, z węzłem sanitarnym, wyposażonych w meble i pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Placówka posiada dużą szatnię , zaplecze kuchenne, pomieszczenia sanitarne i administracyjne.

           Dużą zaletą przedszkola jest ogrodzony plac zabaw z terenami zielonymi

           i urządzeniami zabawowymi.

 

Misja Przedszkola

 

Jesteśmy przyjaznym dziecku przedszkolem.

Dzieci czują się u nas jak w domu.

Rodzice wiedzą, że dzieci są u nas bezpieczne i szczęśliwe. Rodzice darzą nas zaufaniem.

Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Naszym marzeniem jest, aby nasi absolwenci osiągali sukcesy w szkole.

Nasze Przedszkole:

1. Akceptuje dzieci takimi jakie są i daje im szanse do indywidualnego 

    rozwoju.

2. Buduje u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.

3. Czuwa nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

4. Eksponuje twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

5. Gwarantuje wspieranie talentów dzieci.

6. Hartuje dzieci emocjonalnie, aby mogły znosić stresy, pokonywać   

    trudności i bariery.

7. Interesuje się potrzebami społecznymi i lokalnymi i aktywnie w nich  

    uczestniczymy.

8. Kształtuje umiejętności potrzebne w codziennym życiu.

9. Nawiązuje do tradycji lokalnych, regionalnych i narodowych.

10. Rozwija umiejętności logicznego myślenia niezbędnego w odnoszeniu    

    sukcesów w szkole.

11. Jest otwarte na propozycje i oczekiwania rodziców.

12. Pozyskuje rodziców do efektywnego działania na rzecz przedszkola.

13. Wspomaga rodziców w sytuacjach problemowych.

14. Zapewnia absolwentom dobry start w szkole i śledzi ich losy.

    

W urzeczywistnienie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Wizja Przedszkola

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia opiekę i wszechstronny rozwój.

Przedszkole jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego, świadomego poznawania świata.

Przedszkole kreuje aktywne, twórcze działanie, gwarantujące sukcesy w dorosłym życiu.

 

III. Cele ogólne:

 • Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
  - Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
  - Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej

poprzez działanie i doświadczanie.

- Realizowane w przedszkolu programy zapewniają rozwój zainteresowańdzieci.

 

 • Procesy zachodzące w przedszkolu.
  -W przedszkolu opracowano i wdrożono system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udziela się pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

- Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.

- W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania metodyczne i organizacyjne służące rozwojowi dzieci.

 

 •  Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
  - Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
  - Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

- Przedszkole racjonalnie wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

 • Zarządzanie przedszkolem.
  - Zarządzanie zapewnia podejmowanie nowatorskich rozwiązań

i innowacji.

- Nauczyciele, pracownicy przedszkola i rodzice uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.

- Dyrektor jest kreatywny i skuteczny w działaniu, zapewnia przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb placówki.
 

Cele etapowe:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych oraz samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 4. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 5. Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne;
 6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności dziecka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 7. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, elementów techniki w otoczeniu tj. konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowanego intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 8. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, poznania przez dziecko wartości i norm społecznych;
 9. Systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągniecia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

10) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

IV. Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi:

 1. w obszarze fizycznego rozwoju:

- zgłaszać potrzeby fizjologiczne,
- wykonywać czynności samoobsługowe,
- spożywać posiłki,
- uczestniczyć w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych i innych,
- inicjuje zabawy,
- wykazuje sprawność ciała i koordynację,
 

2) w obszarze emocjonalnym:
- rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje, szanować emocje swoje i innych
- przedstawiać swoje emocje i uczucia,

- rozstawać się z rodzicami bez lęku,

- rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

- szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie,

- zauważać, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panować nad nieprzyjemną emocją,

- wczuwać się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia,

- dostrzegać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawiać w stosunku do nich życzliwość i troskę,

- dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

3) w obszarze społecznym:

-  przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, wyrażać szacunek wobec innych osób,

- odczuwać i wyjaśniać swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej oraz innych grup,

- posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem,

- używać zwrotów grzecznościowych,

- oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych,

- nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,

- respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych osób,

- obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe, komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi.

 

4) w obszarze poznawczym
- wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy z bliskiego otoczenia,

- posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiadać ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżniać głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach
- odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości,
- rozpoznawać litery, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych,
- odpowiadać na pytania,

- wykonywać własne eksperymenty językowe,

- eksperymentować rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem ,

- wykonywać własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,

- czytać obrazy, wyodrębniać i nazywać ich elementy,

- wymieniać nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawać symbole narodowe (godło, flaga, hymn), orientować się że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej,

- wyrażać ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,

- klasyfikować przedmioty wg: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układać przedmioty w grupy, szeregi, rytmy,
- eksperymentować, szacować, przewidywać, dokonywać pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but,

- określać kierunki i ustalać położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,

- przeliczać elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych i ćwiczeń,

- rozpoznawać modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkować je,

-posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,

-podejmować samodzielną aktywność poznawczą,

- wskazywać zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,

-rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie.

         Dziecko kończące przedszkole jest wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej a niezbędne do nauki w szkole.
 

V. Metody pracy.

Nauczycielki organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Organizując zajęcia kierowane nauczycielki biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Metoda I. Majchrzak,
 • Metoda Gimnastyki Ekspresyjnej R. Labana, A. i M. Kniessów,
 • Metoda G. Domana,
 • Techniki C. Freineta,
 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
 • Pedagogika zabawy.

VI. System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych:

 1. Pochwały indywidualne i grupowe
 2. Pochwały przed rodzicami
 3. Nagrody
 4. Kontrakt grupowy ( umowy grupowe)
 5. Ramowy rozkład dnia.

VII. System diagnozowania osiągnięć dzieci.

Prowadzony jest zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie,      dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie/ obserwacji wstępnej i końcowej,

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dziecka, praca wg indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych i programów działań wspierających, dokumentowanie wyników,

- przeprowadzenie diagnozy/ obserwacji końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- prezentacji dokonań dzieci / występy, wystawy /,

- teczek prac ,

- arkuszy obserwacji/ diagnozy rozwoju dzieci,

- materiałów w kronice przedszkolnej,

- dyplomów uczestnictwa w konkursach i turniejach.

Wyniki badania osiągnięć dzieci omawiane są na Radach Pedagogicznych podsumowujących, odbywających się  co pół roku.

VIII. System monitorowania  osiągnięć nauczycieli.

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy- samoocenę, dyrektor monitoruje             pracę nauczyciela zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą zbierania informacji   o pracy  nauczyciela. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

- ankiet,

- hospitacji/ obserwacji zajęć,

- hospitacji/ obserwacji diagnozujących umiejętności, wiedzy i postaw dzieci,

- arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny,

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

IX. System informowania rodziców o postępach edukacyjnych  dzieci:

- nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

- nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku                              i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

- informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacji, diagnozy i innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

- rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych i grupowych, zajęciach otwartych, w trakcie indywidualnych rozmów i spotkań konsultacyjnych, poprzez kącik dla rodziców i uroczystości przedszkolne,

- na życzenie rodzica nauczyciel może napisać informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

- informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku- po przeprowadzeniu obserwacji/ diagnozie  wstępnej i końcowej,

- rodzice dzieci, które w danym roku mają rozpoczęcie nauki w szkole otrzymują opracowana przez nauczycielki diagnozę dojrzałości szkolne.

         Koncepcja pracy przedszkola realizowana będzie poprzez  Program Wychowawczy i programy wychowania przedszkolnego przyjęte do realizacji    w placówce.

 

 

Innowacja pedagogiczna metodyczno – organizacyjna

Z zakresu rozwijania kompetencji językowych .

 

 

„Bajka drogą do dziecięcych sukcesów”

.

 

 

            Kielce 2018/2019

 

                 Autorzy innowacji: Dorota Szostak, Renata Szkliniarz.

 

 

Spis treści:

 

 1. Wstęp
 2. Czas i miejsce realizacji
 3. Cel ogólny, szczegółowy zmiany, wskaźniki osiągnięcia celu, metoda realizacji zamierzeń
 4. Harmonogram działań
 5. Spodziewane efekty realizacji
 6. Ewaluacja innowacji
 7. Literatura

 

 1. Wstęp

 

„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie”

                                                                                   Francis Bacon

 

Warunki życia współczesnej rodziny sprawiają, że coraz mniej czasu rodzice i dzieci spędzają razem przy wspólnej zabawie. Dorośli zaabsorbowani pracą zawodową i obowiązkami domowymi często wykorzystują telewizję i komputer jako sposób na zajęcie dzieci. Odpowiednio dobrane programy mogą być niewątpliwie cennym źródłem wiedzy o świecie. Wymaga to jednak aktywnego udziału dorosłego jako selekcjonera i komentatora przekazywanych treści. Dzieci często oglądają telewizję kilka godzin dziennie a komputerowe gry i bajki dostarczają wzorów przemocy. Także forma przekazu – głośna muzyka, szybko zmieniające się obrazy nie sprzyja rozwijaniu wrażliwości, wyobraźni i refleksyjności dzieci. Wydaje się, że w wielu rodzinach telewizor i komputer zastąpił jeden z najbardziej cennych sposobów spędzania czasu, jakim jest czytanie dzieciom książek. Ładna, kolorowa książka, bogato ilustrowana przyciąga oko dziecka i dorosłego, zachęca do sięgnięcia po nią i przeczytania. Książka dostarcza wiedzy o świecie, systematyzuje i uczy myślenia. Prowadzi do pojawiania się twórczego stosunku do otoczenia. Dzieje się tak od najwcześniejszych lat życia dziecka dzięki rodzicom i nauczycielom, którzy są łącznikiem między nim a książką. Dostarczają oni dziecku tworzywa, jakim jest odpowiednia do wieku lektura. Zachęcają do czynnego oglądania (słuchania, nazywania), opowiadania. W miarę dorastania dziecka kształtują się coraz bardziej złożone formy poznania (myślenie przyczynowo-skutkowe, krytycyzm, twórcza wyobraźnia).

Bajki i baśnie pozwalają dziecku oderwać się od otaczającej go rzeczywistości, zapomnieć o stresie, niepokoju, bólu oraz lęku. Humorystyczne historie, odpowiednio dobrane, pozytywnie wpływają na emocje dziecka, wyciszają oraz uspakajają. Świat baśni rekompensuje dziecku ubogie środowisko wychowawcze, zaspokaja ważne dla jego rozwoju emocjonalnego potrzeby. Dziecko buduje w sobie poczucie, że chociaż jest źle, to później los może się odwrócić. Baśnie pozwalają wzbić się dziecku ponad przeciętność. Literatura kompensacyjna łagodzi lub znosi cierpienie. Uświadamia ona dziecku, jak może się ono realizować nie w podświadomości, lecz w rzeczywistości. Ukierunkowanie dziecka  na działanie pomaga mu w zmierzeniu się ze swoimi lękami oraz problemami w realnym świecie. Podnosi poczucie własnej wartości i przynosi radość.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.u. z 2004r. poz Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – art.. 22 ust. 2 pkt 6 oraz 33 ust. 1pkt 4;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm., Dz. u. Nr 176 poz. 1051)

 

2.Czas i miejsce realizacji

Innowacja  realizowana będzie od 5.11.2018 roku do 30 .06.2019 roku we wszystkich grupach wiekowych Przedszkola Samorządowego nr 30 w Kielcach.

 

3. Cel ogólny, szczegółowy zmiany, wskaźniki osiągnięcia celu, metoda  realizacji zamierzeń

Celem ogólnym innowacji jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci  a   rozwój mowy, pamięci, wyobraźni, postaw twórczych i koncentracji uwagi.

Cele główne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 Dziecko:

- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

-  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

- odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

-  rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

- odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

-  wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

- podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

 

Cel szczegółowy innowacji: opanowanie przez dzieci umiejętności recytatorskich, aktorskich, muzycznych.

     Wskaźnik  osiągnięcia celu: dzieci wykorzystują wiedzę, postawy i umiejętności w dowolnych sytuacjach (doposażenie kącików w pacynki, kukiełki, instrumenty muzyczne; skrzynia skarbów; kącik wymiany książek).

Metoda realizacji: czynnościowe aktywizowanie do wypowiadania się, myślenia, uczenia wyciągania wniosków i morału, ćwiczenia pamięci i uwagi.

 

4.Harmonogram działań

      

-Działania całoroczne:
 Codzienne czytanie dzieciom prze nauczycieli o różnych porach dnia: baśnie, bajki, wiersze.
 -Zapraszanie rodziców do czytania dzieciom we wszystkich grupach wg umówionych terminów, stworzenie  Klubu Czytających  Rodziców.
 Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom w domu
- Zapraszanie gości do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu:  rodziców,  przedstawiciele władz, personelu przedszkola, absolwentów przedszkola itd.
 Zachęcanie rodziców do korzystania z Bibliotek znajdujących się na terenie miasta.

Tematyka całorocznych działań podzielona została na poszczególne segmenty:

Listopad: „100-tna rocznica odzyskania niepodległości ”

Słuchanie legend i opowiadań o tematyce patriotycznej ( W. Piasecka Ignaś „Opowieści patriotyczne”, Z. Stanecka „Nasza paczka i niepodległość”).

Interpretacja wierszy ( A. Paszkiewicz , J.Olech, W. Bełza, W. Domeradzki, W. Chotomska, J. Białobrzeska).

Zapoznanie z informacjami o osobach, wydarzeniach, zwyczajach, miejscach, symbolach charakterystycznych dla naszego kraju na podstawie pozycji A. Skowrońskiej „Alfabet polski”.

Grudzień:  „Świąteczny czas”.

Czytanie krótkich opowiadań i wierszy związanych z okresem mikołajkowym oraz przedświątecznym i świątecznym, słuchanie piosenek, pastorałek i kolęd. Zapoznamy dzieci ze zwyczajami Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich na podstawie literatury, np. „Opowieść wigilijna”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Dziewczynka z zapałkami”, „W noc wigilijna” C.C. Moore. ( we współpracy z biblioteką ).Opowieść ruchowa metodą Storyline.
Konkurs o tematyce bajkowej i świątecznej „ Bożonarodzeniowy plakat”.

 

 

Styczeń-Luty:  „Bezpieczny i ciekawy świat”

Czytanie wierszy i opowiadań o tematyce bezpieczeństwa w związku z nadchodzącą przerwą zimową,  Czytanie wierszy i opowiadań o tematyce zwierząt i roślin. Czytanie wierszy o tematyce związanej z Dniem Babci- 21 stycznia i Dniem Dziadka- 22 stycznia. Konkurs w czytaniu bajek przez babcie i dziadków.

Marzec:  Międzynarodowy Dzień Poezji i Teatru.

Czytanie wierszy ze zbiorów W. Chotomskiej, J. Papuzińskiej , J. Kulmowej i D. Wawiłow.  Rozmowy na temat przeczytanych utworów. Wykonanie formy przestrzennej(pacynki) do treści utworów.

Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci.

Recytacja wierszy w wykonaniu dzieci podczas Międzynarodowego Dnia Poezji- 21 marca.

Odgrywanie scenek teatralnych  z omawianych wierszy i bajek w wykonaniu dzieci, podczas Międzynarodowego Dnia Teatru - 27 marca. Zwiedzanie Teatru Lalki i Aktora „ Kubuś”. Spotkanie z aktorami.

Kwiecień:   Spotkanie z książką i autorem.

Czytanie najpiękniejszych baśni Andersena, rozmowy na temat baśni, prace plastyczne, oglądanie fragmentów baśni. Czytanie w plenerze.

Obchody Światowego Dnia Książki - 23 kwietnia. Obejrzenie filmu: „Jak powstaje książka?”- poznanie kolejnych etapów powstawania książki- prezentacja multimedialna.

Maj: Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato.

Czytanie bajek  psychoedukacyjnych przez rodziców – ich priorytetem jest wprowadzanie pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka. Bajkowy bohater zawsze przeżywa problem podobny do tego, który trapi dziecko. Dzięki temu dziecko zdobywa ważne doświadczenie, które uczy jakie wzory postępowania należy w danym momencie zastosować. Bajki te wspomagają trudny proces dorastania dziecka, wskazują nowe wzory myślenia o sytuacjach lękotwórczych.

Wycieczka do biblioteki „Dzień Bibliotekarza”- 8 maja.

„Dzieci czytają dzieciom”- czytanie bajki kolegom z grupy lub młodszym dzieciom przez dobrze czytające dziecko z 6-latków lub przez absolwentów przedszkola.

 Konkurs dla dzieci rodziców„ Bajki mojego dzieciństwa”- wykonywanie książeczki oraz prezentacja wykonanych prac na wystawie z okazji „Dnia książki”. Wykorzystanie metody Froebla.

Czerwiec:  Lato i wakacje w literaturze dziecięcej.

Zaproszenie gości ze środowiska lokalnego do wspólnego czytania .Wspólne czytanie wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” . Odgrywanie poszczególnych ról przez zaproszonych gości.

 Konkurs międzyprzedszkolny „ Zaczynam czytać”

 

5. Spodziewane efekty realizacji

 

Efekty realizacji  innowacji:

Dziecko:

 • rozwinięcie u dzieci kompetencji językowych, umiejętności myślenia, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
 • poszerzenie słownictwo dziecka,
 • rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki,
 • rozwinięcie zainteresowań czytelniczych,
 • stymulowanie bliskich kontaktów dziecka z rodzicem,

Przedszkole:

 • budowanie pozytywnego  wizerunku przedszkola jako placówki podejmującej działania innowacyjne,

Nauczyciele:

 • rozwinięcie i wzmocnienie kontaktów z rodzicami poprzez podejmowanie działań z ich aktywnym udziałem podczas realizacji innowacji,

Rodzice:

 • włączenie  rodziców w proces edukacji językowej dziecka,
 • wykształcenie prawidłowych relacji z przedszkolem  opartych na  współpracy w oddziaływaniach w stosunku do dziecka,
 • nauczenie świadomego wspierania dziecka w procesie edukacyjnym,
 •  zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających w ciekawy i zabawowy sposób rozwijać kompetencje językowe własnego dziecka.

6. Ewaluacja innowacji

Ewaluacja będzie miała na celu ocenę funkcjonowania innowacji  w codziennej praktyce edukacyjnej.  Nauczycielki przygotują pisemne sprawozdania z realizacji innowacji w poszczególnych grupach. Efekty rocznych zmagań wyłoni ankieta przeprowadzona na koniec roku szkolnego 2018/2019.

Źródłem pozyskiwania informacji na temat innowacji  będą również dzieci oraz ich rodzice.

Rodzice zostaną przebadani za pomocą ankiet po pierwszym i drugim półroczu prowadzenia innowacji, które pokażą efekty naszych działań.

Wyniki ewaluacji zostaną opracowane przez autorki innowacji przy współpracy z nauczycielkami wszystkich grup wiekowych, posłużą one do sporządzenia raportu, porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów.

Na podstawie wniosków zostaną zaplanowane działania pro - czytelnicze na przyszłość, by ideę czytelnictwa zaszczepiać w kolejnych pokoleniach naszych wychowanków.

Przygotowany raport z opracowanymi wynikami zostanie przedstawiony Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom naszego przedszkola. Opublikowany będzie na stronie internetowej placówki.

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

Badanie jest anonimowe i przeprowadzane w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat realizacji innowacji pedagogicznej „ Bajka drogą do dziecięcych sukcesów”. Wypełnione ankiety proszę wrzucać do „skrzynki” w szatni przedszkolnej.

1.Czy pani\pana zdaniem dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach organizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „ Bajka drogą do dziecięcych sukcesów?

a)Tak

b)Nie

2.Jak często dziecko opowiada o zajęciach w przedszkolu?

a)Często

b)Rzadko

c)Wcale

3.Jak często Pana/Pani dziecko przynosiło z domu swoje książeczki do wspólnego czytania w przedszkolu?

a)Często

b)Rzadko

c)Wcale

4.Coraz częściej w telewizji można obejrzeć filmy, które są ekranizacją bajek i powieści dla dzieci. Jak Pan/i sądzi czy obejrzenie takiego filmu może zastąpić przeczytanie dziecku książki?

a)Tak

b)Nie

5.Czy czyta Pan/Pani dziecku w domu?

a)Tak

b)Nie

6.Jak często czyta Pan/Pani swojemu dziecku?

a)Codziennie

b)Kilka razy w tygodniu

c)Raz na tydzień

d)Kilka razy w miesiącu

7.Czy Pana/Pani dziecko lubi taką formę spędzania czasu?

a)Tak

b)Nie

8. Czy Pana/Pani dziecko chętnie wykonuje prace plastyczne nawiązujące do treści przeczytanej książeczki?

a)Tak

b)Nie

9. Czy preferuje Pan/Pani zakup książeczki swojemu dziecku jako prezent z różnych okazji?

a)Tak

b)Nie

10.Czy podjęte przez nauczycielki działania związane z realizacją innowacji pedagogicznej „ Bajka drogą do dziecięcych sukcesów”, wpłynęły w Pana/Pani ocenie na rozwój zainteresowań i umiejętności czytelniczych dziecka?

a)Tak

b)Nie

11.Jak ocenia Pan/Pani realizację programu czytelniczego w przedszkolu? Proszę odnieść się do rozwoju własnego dziecka. .........................................................................................................................

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Ankieta jest anonimowa, przeprowadzana jest w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat realizacji innowacji pedagogicznej „Bajka drogą do dziecięcych sukcesów”.

1.Proszę wymienić jakie formy realizacji innowacji pedagogicznej wykorzystała Pani w swojej pracy?         

.................................................................................................................................

2.W jakich formach realizacji innowacji wzięli udział rodzice? Proszę wymienić.

...................................................................................................................

3.Jakie zajęcia promujące czytelnictwo najbardziej lubią Pani wychowankowie?            

...................................................................................................................

4.Czy dzieci chętnie przynoszą swoje książeczki z domu do wspólnego czytania w przedszkolu?

a) Bardzo chętnie

b) Chętnie

c) Niechętnie

5.Jak ocenia Pani ogólne zainteresowanie dzieci czytelnictwem?

a) Bardzo duże

b) Duże

c) Małe

6. Czy prowadzona innowacja spowodowała rozbudzenie zainteresowań dzieci? Jeżeli tak, to jakich?

a) recytatorskich

b) aktorskich

c) plastycznych

d) muzycznych

e) innych,

jakich? .....................................................................................................

7.Czy zaobserwowała Pani zmiany w rozwoju dzieci pod wpływem literatury?  Proszę wymienić.

.................................................................................................................................

8.Jakiego rodzaju książki zaproponowałaby Pani w celu rozbudzania ciekawości świata i zainteresowań dzieci? Proszę wymienić.

....................................................................................................................

9.Jak często dzieci z pani grupy korzystają podczas zabaw dowolnych z „Kącika książki” znajdującego się w sali?

a) Często

b) Rzadko

c) Wcale

10.Czy w związku z realizacją innowacji ” Bajka drogą do dziecięcych sukcesów” zapraszała pani do przedszkola specjalistów lub pasjonatów literatury? Jeżeli tak, to kogo?

.................................................................................................................................

11.Jak ocenia pani wykorzystanie innowacji pedagogicznej ”Bajka drogą do dziecięcych sukcesów” w swojej pracy?

a) Bardzo wysoko

b) Wysoko

c) Nisko

12. W jaki sposób w pani ocenie można wykorzystać efekty innowacji w przyszłych działaniach przedszkola? Proszę wymienić.

.....................................................................................................................

 

TEST RYSUNKOWY

Dzieci pracują w małych grupach. Wykonają rysunki. Nauczycielki w indywidualnych kontaktach opatrzą powyższe prace  komentarzem.

Narysuj ulubionych bohaterów poznanych książek. Opowiedz dlaczego ich lubisz.

 

 

 7. Literatura:

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

2.  J. Bałachowicz , I. Kowalska „ Wczesna edukacja dziecka”- Warszawa,    2006 r.

3. D. Emiluta-Rozya „ Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”-Warszawa , 1994 r.

4. S. Miller „ Psychologia dziecka”- Warszawa , 1995 r.

5. W. Ratyńska „Literatura dziecięca w przedszkolu”, Warszawa. 1991 r.

6. A. Sawicka „ Współpraca przedszkola z rodzicami”- Warszawa, 1991 r.

7. M. Kielar-Turska „ Jak pomagać dziecku w poznawaniu dziecka”- Warszawa, 1992 r.

8. M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” MAC Edukacja 20