KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 30 W KIELCACH NA LATA 2017/2020

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 30

W KIELCACH NA LATA 2017/2020

 

 

„ Zabawa jest nauką, nauka zabawa.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki”

                                                                    Glenn Doman

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz.2572,

  z późn. zm.);

- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

  ( Dz. U.z 2015 r., poz.1270);

- Rozporządzenie MEN z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

  wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły

  podstawowej, w ty, dla uczniów z niepełnosprawności ą intelektualną w stopniu

  umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia,

  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia

  ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 356);

- Statut Przedszkola Samorządowego Nr  30;

 

Źródła opracowania koncepcji:

- obserwacje, analiza dokumentów, ankiety;

- protokół Rady Pedagogicznej z dnia 30.06.2014r.

 

 

I.Charakterystyka przedszkola.

Placówka zlokalizowana jest na osiedlu KSM, przy ulicy Wielkopolskiej 15. Mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, słoneczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny dla dzieci. Dobrze wyposażony plac zabaw oraz tereny zielone są estetycznie zagospodarowane.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup, zatrudnionych jest 10 nauczycieli oraz 14 pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach oraz różnego rodzaju kursach. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektów w indywidualnym rozwoju dziecka.

W przedszkolu  oprócz zajęć obowiązkowych realizujących podstawę programową organizowane są zajęcia  dodatkowe : rytmika, 

j. angielski, religia. W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy zainteresowania dzieci muzyką, plastyką, teatrem, literaturą, tańcem.

          Przedszkole stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, a także i te      

          związane z rozrywką. Organizujemy przedstawienia, rajdy, wycieczki, 

          bale przebierańców, spartakiady sportowe, festyny.

Dopracowano własny styl i charakter uroczystości przedszkolnych
z udziałem rodziców: wieczory wigilijne, dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne. Tradycją jest również organizowanie : „ Pasowania na przedszkolaka”, zajęć otwartych dla rodziców, prelekcji psychologa, logopedy.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i całego personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola.

II. Baza przedszkola.

Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych, przestronnych, widnych, z węzłem sanitarnym, wyposażonych w meble i pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Placówka posiada dużą szatnię , zaplecze kuchenne, pomieszczenia sanitarne i administracyjne.

           Dużą zaletą przedszkola jest ogrodzony plac zabaw z terenami zielonymi

           i urządzeniami zabawowymi.

 

Misja Przedszkola

 

Jesteśmy przyjaznym dziecku przedszkolem.

Dzieci czują się u nas jak w domu.

Rodzice wiedzą, że dzieci są u nas bezpieczne i szczęśliwe. Rodzice darzą nas zaufaniem.

Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Naszym marzeniem jest, aby nasi absolwenci osiągali sukcesy w szkole.

Nasze Przedszkole:

1. Akceptuje dzieci takimi jakie są i daje im szanse do indywidualnego 

    rozwoju.

2. Buduje u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.

3. Czuwa nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

4. Eksponuje twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

5. Gwarantuje wspieranie talentów dzieci.

6. Hartuje dzieci emocjonalnie, aby mogły znosić stresy, pokonywać   

    trudności i bariery.

7. Interesuje się potrzebami społecznymi i lokalnymi i aktywnie w nich  

    uczestniczymy.

8. Kształtuje umiejętności potrzebne w codziennym życiu.

9. Nawiązuje do tradycji lokalnych, regionalnych i narodowych.

10. Rozwija umiejętności logicznego myślenia niezbędnego w odnoszeniu    

    sukcesów w szkole.

11. Jest otwarte na propozycje i oczekiwania rodziców.

12. Pozyskuje rodziców do efektywnego działania na rzecz przedszkola.

13. Wspomaga rodziców w sytuacjach problemowych.

14. Zapewnia absolwentom dobry start w szkole i śledzi ich losy.

    

W urzeczywistnienie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Wizja Przedszkola

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia opiekę i wszechstronny rozwój.

Przedszkole jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego, świadomego poznawania świata.

Przedszkole kreuje aktywne, twórcze działanie, gwarantujące sukcesy w dorosłym życiu.

 

III. Cele ogólne:

 • Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
  - Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
  - Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej

poprzez działanie i doświadczanie.

- Realizowane w przedszkolu programy zapewniają rozwój zainteresowańdzieci.

 

 • Procesy zachodzące w przedszkolu.
  -W przedszkolu opracowano i wdrożono system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udziela się pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

- Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.

- W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania metodyczne i organizacyjne służące rozwojowi dzieci.

 

 •  Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
  - Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
  - Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

- Przedszkole racjonalnie wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

 • Zarządzanie przedszkolem.
  - Zarządzanie zapewnia podejmowanie nowatorskich rozwiązań

i innowacji.

- Nauczyciele, pracownicy przedszkola i rodzice uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.

- Dyrektor jest kreatywny i skuteczny w działaniu, zapewnia przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb placówki.
 

Cele etapowe:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych oraz samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 4. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 5. Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne;
 6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności dziecka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 7. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, elementów techniki w otoczeniu tj. konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowanego intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 8. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, poznania przez dziecko wartości i norm społecznych;
 9. Systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągniecia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

10) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

IV. Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi:

 1. w obszarze fizycznego rozwoju:

- zgłaszać potrzeby fizjologiczne,
- wykonywać czynności samoobsługowe,
- spożywać posiłki,
- uczestniczyć w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych i innych,
- inicjuje zabawy,
- wykazuje sprawność ciała i koordynację,
 

2) w obszarze emocjonalnym:
- rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje, szanować emocje swoje i innych
- przedstawiać swoje emocje i uczucia,

- rozstawać się z rodzicami bez lęku,

- rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

- szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie,

- zauważać, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panować nad nieprzyjemną emocją,

- wczuwać się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia,

- dostrzegać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawiać w stosunku do nich życzliwość i troskę,

- dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

3) w obszarze społecznym:

-  przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, wyrażać szacunek wobec innych osób,

- odczuwać i wyjaśniać swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej oraz innych grup,

- posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem,

- używać zwrotów grzecznościowych,

- oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych,

- nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,

- respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych osób,

- obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe, komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi.

 

4) w obszarze poznawczym
- wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy z bliskiego otoczenia,

- posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiadać ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżniać głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach
- odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości,
- rozpoznawać litery, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych,
- odpowiadać na pytania,

- wykonywać własne eksperymenty językowe,

- eksperymentować rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem ,

- wykonywać własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,

- czytać obrazy, wyodrębniać i nazywać ich elementy,

- wymieniać nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawać symbole narodowe (godło, flaga, hymn), orientować się że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej,

- wyrażać ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,

- klasyfikować przedmioty wg: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układać przedmioty w grupy, szeregi, rytmy,
- eksperymentować, szacować, przewidywać, dokonywać pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but,

- określać kierunki i ustalać położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,

- przeliczać elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych i ćwiczeń,

- rozpoznawać modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkować je,

-posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,

-podejmować samodzielną aktywność poznawczą,

- wskazywać zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,

-rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie.

         Dziecko kończące przedszkole jest wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej a niezbędne do nauki w szkole.
 

V. Metody pracy.

Nauczycielki organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Organizując zajęcia kierowane nauczycielki biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Metoda I. Majchrzak,
 • Metoda Gimnastyki Ekspresyjnej R. Labana, A. i M. Kniessów,
 • Metoda G. Domana,
 • Techniki C. Freineta,
 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
 • Pedagogika zabawy.

VI. System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych:

 1. Pochwały indywidualne i grupowe
 2. Pochwały przed rodzicami
 3. Nagrody
 4. Kontrakt grupowy ( umowy grupowe)
 5. Ramowy rozkład dnia.

VII. System diagnozowania osiągnięć dzieci.

Prowadzony jest zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie,      dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie/ obserwacji wstępnej i końcowej,

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dziecka, praca wg indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych i programów działań wspierających, dokumentowanie wyników,

- przeprowadzenie diagnozy/ obserwacji końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- prezentacji dokonań dzieci / występy, wystawy /,

- teczek prac ,

- arkuszy obserwacji/ diagnozy rozwoju dzieci,

- materiałów w kronice przedszkolnej,

- dyplomów uczestnictwa w konkursach i turniejach.

Wyniki badania osiągnięć dzieci omawiane są na Radach Pedagogicznych podsumowujących, odbywających się  co pół roku.

VIII. System monitorowania  osiągnięć nauczycieli.

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy- samoocenę, dyrektor monitoruje             pracę nauczyciela zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą zbierania informacji   o pracy  nauczyciela. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

- ankiet,

- hospitacji/ obserwacji zajęć,

- hospitacji/ obserwacji diagnozujących umiejętności, wiedzy i postaw dzieci,

- arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny,

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

IX. System informowania rodziców o postępach edukacyjnych  dzieci:

- nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

- nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku                              i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

- informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacji, diagnozy i innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

- rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych i grupowych, zajęciach otwartych, w trakcie indywidualnych rozmów i spotkań konsultacyjnych, poprzez kącik dla rodziców i uroczystości przedszkolne,

- na życzenie rodzica nauczyciel może napisać informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

- informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku- po przeprowadzeniu obserwacji/ diagnozie  wstępnej i końcowej,

- rodzice dzieci, które w danym roku mają rozpoczęcie nauki w szkole otrzymują opracowana przez nauczycielki diagnozę dojrzałości szkolne.

         Koncepcja pracy przedszkola realizowana będzie poprzez  Program Wychowawczy i programy wychowania przedszkolnego przyjęte do realizacji           w placówce.