Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach

Kielce, ul. Wielkopolska 15

tel.: 41 36 76 639

e-mail: ps.nr30@gmail.com

Informacje o ochronie danych osobowych dla:

Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło

Rodziców i opiekunów wychowanków i kandydatów na wychowanków

Kontrahentów i współpracowników

Kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce. Kontakt z administratorem możliwy jest: a. listownie: na adres podany wyżej, b. za pośrednictwem maila: przedszkole.nr30@onet.eu c. telefonicznie: (41) 367 66 39 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych dla Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach możliwy jest za pośrednictwem maila: ps30@iod.kielce.edu.pl, 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez administratora obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników lub osób wynikających umowę o dzieło lub zlecenie na podstawie: a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Art. 6 pkt 1 lit. c - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. - Art. 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia, - Art. 6 pkt 1 lit. a - zgody na publikacje wizerunku, b. Ustawy - Karta Nauczyciela c. Kodeksu pracy d. Kodeksu cywilnego e. Regulamin pracy 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Urząd miasta Kielce, ZUS, US, medycyna pracy, bank ING, firmy i instytucje szkoleniowe, firmy introligatorskie, obsługa BHP, firmy ubezpieczeniowe, 5. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: a. 50 lat – dokumenty dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, akta osobowe, b. 25 lat- dokumentacja związana z śmiertelnymi, zbiorowymi i inwalidzkimi wypadkami przy pracy c. 10 lat – dokumenty uzyskania stopnia awansu zawodowego, dokumentacja związana z wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, d. 5 lat – dokumentacja podatkowa, ZUS i ZFŚS, wnioski urlopowe, konkursy na stanowiska e. 3 lata – listy obecności, f. w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody, 7. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy lub dla realizacji zawartych umów jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować nie zawarciem lub rozwiązaniem umów. W pozostałym zakresie jest dobrowolne 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) 11. w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce. Kontakt z administratorem możliwy jest: a. listownie: na adres podany wyżej, b. za pośrednictwem maila: przedszkole.nr30@onet.eu c. telefonicznie: (41) 367 66 39 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych dla Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach możliwy jest za pośrednictwem maila: ps30@iod.kielce.edu.pl, 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu realizacji przez administratora obowiązków opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych oraz rekrutacji kandydatów na wychowanków. Wizerunek do celów budowania dobrej reputacji administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Na podstawie: a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Art. 6 pkt 1 lit. c - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. - Art. 6 pkt 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w związku z rekrutacja, zgody na publikacje wizerunku, b. Ustawy – Prawo oświatowe c. Ustawy o systemie oświaty d. Statutu Przedszkola 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka są: Urząd miasta Kielce, Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, Szkoły Podstawowe z obwodu dziecka, system informacji oświatowej - SIO, firmy ubezpieczeniowe, 5. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przechowywane będą przez okres: a. 50 lat - ewidencja dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu, b. 25 lat - dokumentacja wypadków zdrowotnych, gazetka przedszkolna, kroniki i monografie, c. 20 lat - dokumentacja medyczną dzieci, d. 10 lat - opinie i badania, dokumentowanie poradnictwa psychologa, pedagoga, logopedy, opinie, informacje o dzieciach sporządzone przez nauczycieli e. 5 lat – dzienniki zajęć, dokumenty rekrutacyjne f. w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody, 7. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji usług edukacyjnych lub zawartych umów jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować nie przyjęciem do szkoły, nie zawarciem lub rozwiązaniem umów. W pozostałym zakresie jest dobrowolne 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) 11. w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce. Kontakt z administratorem możliwy jest: a. listownie: na adres podany wyżej, b. za pośrednictwem maila: przedszkole.nr30@onet.eu c. telefonicznie: (41) 367 66 39
2. kontakt z Inspektorem ochrony danych dla Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach możliwy jest za pośrednictwem maila: ps30@iod.kielce.edu.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie:
a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Art. 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia,
b. Kodeksu cywilny
4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom,
5. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu umowy,
7. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla zawarcia i realizacji umów jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować nie zawarciem lub rozwiązaniem umów. W pozostałym zakresie jest dobrowolne,
10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
11. w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce. Kontakt z administratorem możliwy jest: a. listownie: na adres podany wyżej, b. za pośrednictwem maila: przedszkole.nr30@onet.eu c. telefonicznie: (41) 367 66 39 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych dla Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach możliwy jest za pośrednictwem maila: ps30@iod.kielce.edu.pl, 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji do pracy w naszej placówce na podstawie: a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Art. 6 pkt 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w związku z rekrutacja, b. Kodeksu pracy 4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, 5. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż 2 lata, 7. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla przeprowadzenia rekrutacji jest obowiązkowe, ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenia kandydatury. W pozostałym zakresie jest dobrowolne, 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), 11. w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację